กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (Packaging Business Unit of C.P. Group)
ใบสมัครงาน APPLICATION FOR EMPLOYMENT
ตำแหน่งงาน
POSITION
ข้อมูลส่วนตัว
PERSONAL INFORMATION
ประวัติการศึกษา
EDUCATIONAL BACKGROUND
*****โปรดระบุชื่อสถาบันการศึกษา และสาขาวิชา ตามเอกสารแสดงผลการศึกษา*****
*****Please specify the name of the institution*****
ประวัติการทำงาน
EMPLOYMENT HISTORY
การติดต่อกรณีฉุกเฉิน / EMERGENCY CASE
บุคคลอ้างอิง / REFERENCES

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ หากหลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่าข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์จะเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

I hereby certify that all such statements given in this application are true, correct and complete in all respects. After being hired from the company and found that any documents or statements presented herewith this application are proved untruthful, the company is eligible to terminate a contract without compensation or damages.

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้อ่านและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วถึงรายละเอียดและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

I hereby certify that I have read and have a good understanding of the details and terms contained in the Privacy Notice which the Company has notified me prior to or at the time of collection of the personal data.

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้ดำเนินการ (หรือจะดำเนินการ) ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในใบสมัครงานฉบับนี้ และ/หรือในเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องได้อ่านและทำความเข้าใจถึงรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ก่อนหรือในขณะที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว (หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ข้าพเจ้าได้ยื่นใบสมัครงานและ/หรือเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทฯ แล้วแต่กรณี)

I represent and warrant that I have procured (or will procure) that any relevant person(s) whose personal data appear in this Application Form and/or any other related documents have read and understood the details and terms contained in the Privacy Notice of the Company prior to or at the time of collection of the said person(s)’s personal data by the Company (or within 30 days from the date on which I have submitted my job application form and/or any other relevant documents to the Company, as the case may be).

หนังสือให้ความยินยอม
สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัท ซีพีพีซี จำกัด มหาชน และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้าพเจ้าที่ปรากฏอยู่บน ใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงาน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสุขภาพ ศาสนา เชื้อชาติ และ/หรือประวัติอาชญากรรม เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสมัครงาน และการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อรับคัดเลือกเป็นบุคลากรของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว


ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีว่า ข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมข้างต้นได้ทุกเมื่อ และการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบซึ่งสิทธิของบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ตามฐานทางกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม www.cppc.co.th หมายเหตุ
วันที่ปรับปรุงล่าสุด 07/06/2023